ביטוח עסק

  המידע שנדרש לביטוח עסק כאשר בודקים את העדר הכיסוי האפשרי לפי הפוליסה העסקית חשוב לבדוק תחילה את הפרטים שאינם מבוטחים למרות שלא פורטו בחריגי הפוליסה – מדובר באותם דברים שיש צורך לפרט אותם באופן מיוחד על מנת שיהיו מבוטחים: זיקת הביטוח – הפוליסה אינה מכסה זיקת ביטוח שלא
 

המידע שנדרש לביטוח עסק

כאשר בודקים את העדר הכיסוי האפשרי לפי הפוליסה העסקית חשוב לבדוק תחילה את הפרטים שאינם מבוטחים למרות שלא פורטו בחריגי הפוליסה – מדובר באותם דברים שיש צורך לפרט אותם באופן מיוחד על מנת שיהיו מבוטחים:

  1. זיקת הביטוח – הפוליסה אינה מכסה זיקת ביטוח שלא פורטה ברשימה – כלומר, אם המבוטח התחייב לכלול בשם המבוטח בפוליסה גורמים נוספים (כמו משכירים, שוכרים, שותפים, בעלי שיעבוד וכו') עליו לפרט את השמות בהצעת הביטוח המקורית או להוסיף את השמות החדשים להוראת החידוש. וכך יש לעשות גם לגבי כלילת מוטבים בפוליסה זולת המבוטח.
  2. כלילת אתרים – מבוטחים רבים מוסיפים סניפים חדשים וגם או אתרים נוספים לפעילותם העסקית, אתרים אלה חשוב לציין בהצעת הביטוח או בהוראת החידוש. יש לשים לב לעובדה שהוספת כתובת או שינוי כתובת יחייב לפעמים הגדלת גבול האחריות לביטוח אובדן שכר דירה וגם או הגדלת תקופת הכינון שנדרשת לפי הפוליסה ולפעמים אפילו הגדלת תקופת השיפוי לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים – כאשר הכתובת החדשה היא במבנה גדול ונרחב יותר מהמבנה הקודם שהקמתו לאחר נזק תצריך זמן רב יותר לעומת המבנה הקודם. הפוליסה לא תכסה נזק שנגרם בשל פעילות באתרים שלא צוינו ברשימה.
  3. תיאור הפעילות – חשוב לדייק בתיאור הפעילות בגינה מבוקש הביטוח. למשל אם ביטחנו חנות בגדים והמבוטח התחיל גם לארגן תצוגות אופנה, הרי שהסיכון הכרוך בתצוגות האופנה (רכוש וחבות) יהיה מבוטח רק אם פורט בפוליסה.
  4. הגדרת הרכוש המבוטח – חשוב להקפיד על הגדרת כל הרכוש לגביו מבוקש הביטוח תוך הקפדה על פריטי רכוש מיוחדים כמו: דברי אומנות, אריזות, משטחים, מכילים, קונטיינרים, ציוד מיוחד, מדרכות, כבישים וחניונים השייכים לעסק, מזרקות, צמחיה ורהוט גינה, פסלי חוצות וכיו"ב וכן מבנים נוספים הקיימים בחצרי המבוטח כמו מחסנים, חניונים וכו'.
  5. עדכון סכומי הביטוח – אפילו אם אין אפשרות לעדכן את סכומי הביטוח לפני החידוש משום אילוצי הזמן, הרי שראוי לעשות כן לאחר תחילת הביטוח החדש. מבוטחים רבים משקיעים בעדכון מערכות המחשוב שלהם מדי שנה, חלק מהמבוטחים משפצים ומעצבים מחדש את העסק, מוסיפים או משדרגים ציוד, מגדילים את הייצור (דבר המשפיע על ביטוח אובדן הרווחים של העסק ועל הפרמיה לביטוח אחריות המוצר והאחריות המקצועית) – כל הגורמים האלה משפיעים כידוע על ביטוח חסר או אפילו על העדר ביטוח לגבי רכוש מיוחד שלא פורט ברשימה כאמור בסעיף 4 לעיל.
  6. הסכמים וחוזים – הקשורים לנטילת או הטלת אחריות והתחייבויות לביטוח.
  7. עדכון גבולות האחריות – עלות התביעה הממוצעת עולה מדי שנה ולכן חשוב להגדיל בחידוש או לאחריו את גבולות האחריות על מנת לתת למבוטח את הכיסוי הטוב ביותר בהתאם לאפשרויותיו ולצרכיו. חברת הביטוח לא תשלם, כידוע, תביעות מעל לגבול אחריותה.

השתתפות עצמית אחת לפוליסות שונות אצל אתו המבטח

אחת ההרחבות שניתן לקבל לפעמים בביטוח אלמנטארי של לקוחות גדולים וחשובים אשר המבטח והסוכן חפצים ביקרם, היא הרחבה הקובעת, כי כאשר בעקבות אירוע אחד יוגשו תביעות לפי מספר פוליסות שנערכו על ידי המבוטח אצל המבטח, תגבה רק השתתפות עצמית רק פעם אחת לפי הסכום היותר גבוה. הרחבה זו אמנם באה להיטיב עם המבוטח, אולם היא עשויה לשמש כתמריץ נוסף לריכוז כל תיק הביטוח האלמנטארי אצל מבטח אחד, דבר המומלץ משיקולים כבדים יותר כמו הבטחת כיסוי ללא פערים בין הפוליסות השונות ומניעה מראש של ויכוחים העשויים להתעורר בין מבטחים שונים לגבי הפוליסה שנועדה לכסות את הנזק כאשר המבוטח "נופל בין הכיסאות".

דוגמה קלאסית לאירוע אחד שבגינו מוגשות תביעות לפי פוליסות שונות יכולה לשמש שריפה אשר כתוצאה ממנה נגרם נזק לרכוש המבוטח, אובדן רווחים וכן נזק לצד ג' ולעובדים. וכך במקום שהמבוטח ישלם השתתפות עצמית לפי פוליסות הרכוש, האחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח חבות המעבידים הוא משלם רק השתתפות עצמית אחת לפי הסכום הגבוה שהנקוב באחת הפוליסות.

ההיגיון שבהרחבה זו ניזון בעיקר מהמגמה הקיימת בשוק הביטוח המקומי לרכז עד כמה שאפשר את ביטוחי האלמנטארי בפוליסה אחת (בביטוחי דירה ובפוליסות לביטוח בתי עסק קטנים ובינוניים) כך שלמעשה מדובר באירוע אחד המכוסה לפי פרקים שונים או סעיפים שונים של אותה הפוליסה כאשר החלוקה לפרקים או לכיסויים שונים אינה אחידה לפי כל הפוליסות ואפשר, כי לפי תנאי אחת הפוליסות יהיה הכיסוי בפוליסה אחת בלבד ולפי תנאים של פוליסה אחרת יהיה פיצול לפוליסות שונות.

ניקח לדוגמא מקרה של נזק לרכוש שנשרף בעת העברתו. למבוטח יש פוליסה לביטוח מטענים בהעברה אך גם הפוליסה לביטוח רכוש העסק מכסה נזק אש לרכוש בהעברה (בדומה לתנאי "ביט" 2006 הכוללים כיסוי עד 50,000$ לרכוש בהעברה לפי תנאי פוליסת האש). אם הנזק למטענים עולה על גבול האחריות לפי הפוליסה לביטוח מטענים בהעברה, סביר להניח, כי המבוטח יבקש להשלים את הכיסוי הביטוחי בגבול האחריות שניתן לו כהרחבה לפי פוליסת האש. כאשר שתי הפוליסות נערכו אצל אותו המבוטח, הרי שהצדק מחייב, כי תשולם רק השתתפות עצמית אחת לאותו מקרה. מבוטח הבוחר מהסיבות השמורות עמו לפצל את ביטוחיו בין מספר חברות ביטוח, אינו יכול ליהנות מהטבה זו.

מקרה נוסף הוא כיסוי אובדן שכר דירה הכלול בדרך כלל בביטוח מקיף למבנים, אם כי קיימים הבדלים נכרים בין תנאי הפוליסות השונות ונחשב להוצאה קבועה הכלולה בהגדרת הרווח הגולמי לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים. וגם כאן, יתכן מצב, כאשר המבוטח יאלץ להפעיל את שתי הפוליסות להשלמת סכומי הביטוח הדרושים לפיצוי בעקבות נזק כאשר גבול האחרית או גם השיעור שנקבע לאובדן שכר הדירה לפי פוליסת האש אינו מספיק. בניגוד לפוליסות האחרות, הנוהג המקובל הוא שביטוח הרכוש וביטוח אובדן הרווחים נעשים באותה חברת ביטוח ובכל זאת כאשר מדובר בנזק אחד, מן הראוי הוא שתשולם רק השתתפות עצמית אחת וכך גם נקבע בתנאי "ביט 2007" לגבי השתתפות עצמית בתביעה שתוגש לפי פוליסות הרכוש ואובדן הרווחים בשל אירוע אחד שסיבתו סיכוני טבע ורעידת אדמה. בכל המקרים האחרים, כאמור, יש צורך לקבל את אישור המבטח לכלילת ההרחבה בפוליסות המבוטח.

אנחנו כאן בשבילך
מחכים לשמוע ממך! נשמח לבנות לך את הפתרון המתאים ביותר

נא השאירו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם: