מה החובות החלים על נושאי משרה בעמותות ובתאגידים?

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מגן עלינו מפני תביעות אישיות על "מעשה שלא כדין" במסגרת תפקידנו בחברה או בעמותה • על מנת להבין מהו "מעשה שלא כדין" על ידי נושא משרה, הכנו עבורכם מדריך המפרט את עיקרי החובות של נושאי המשרה בארגון

ביטוח דירקטורים נועד לבטח נושאי משרה בעמותה ו/או בחברה מפני תביעות המוגשות נגדם באופן אישי בשל "מעשה שלא כדין" שנעשה על ידם במסגרת תפקידם בארגון. על מנת להבין את מהות "מעשה שלא כדין" המצריך ביטוח נושאי משרה, חשוב להכיר את החובות החלים על נושאי משרה בעמותות ובחברות.

כן, הבנתם נכון. בניגוד לנהוג לחשוב, "חבר עמותה" אינו תואר של כבוד בלבד. לחבר הזה ישנם חובות אישיים על פי הדין ואי קיומם עשוי לחשוף אותו בפני תביעות אישיות. מילוי תפקיד בהתנדבות אינו נימוק משפטי מספק לבריחה מהאחריות האישית במקרה הזה.

הדבר נכון גם בחברות, כאשר נהוג לחשוב כי דירקטור שמונה על ידי ו/או מטעם בעל מניות כלשהו נדרש לפעול לטובת מי שהביא אותו לחברה, אם כי חוק החברות קובע מפורשות כי גם על הדירקטור הזה לפעול אך ורק לטובת החברה ולא לפעול בעד האינטרסים האישיים של אי-אלו גורמים.

לפני שניגע בחובות החלים על נושאי המשרה, נציין כי חוק העמותות לא מגדיר בצורה ברורה את אחריות חברי הוועד המנהל של עמותות (למעט בעניינים מאד ספציפיים), אלא נוקט באמירה כללית לפיה "על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית". בעקבות, זאת קבעה הפסיקה המשפטית כי נושאי משרה בעמותות כפופים לאותן החובות המפורטים בחוק החברות המפרט בהרחבה את חובות נושאי המשרה.

נרשמים לרשימת התפוצה ונשארים מעודכנים

הצטרפו לעשרות אלפים שנהנים מתוכן מקצועי ואיכותי עם ערך אמיתי בהתאמה אישית

חובת זהירות

חובת הזהירות היא אחת מיסודות עוולת הרשלנות. החוק קובע שאדם נחשב לרשלן רק אם "יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג". חוק החברות מטיל על נושאי משרה בחברה את האחריות האישית על כל מקרה שבו פעל בניגוד לחובה זו – שהיא החובה לפעול ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות.

בהתאם לכך, נדרש נושא המשרה לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לקבל את המידע הנדרש על הפעילות והפעולות המובאות לאישורו או לצורך פעולה הנעשית על ידו. כמו כן, עליו להיות נוכח בישיבות דירקטוריון והנהלה, לשאול את השאלות הרלוונטיות ולקבל החלטות רק לאחר בחינת כל המידע בנושא.

טעות בשיקול הדעת במועד קבלת ההחלטה לא נחשבת הפרה של חובת הזהירות, אם כי הגנה כי מדובר ב"טעות" לא תסייע לנושא המשרה במקרה שבו לא טרח לעיין מספיק בחומר ולבדוק את הנושא ברמה סבירה.

חובת אמונים

חובת האמונים מטילה על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה או בעמותה, לפי העניין, לנהוג בתום לב ולפעול לטובת הארגון, תוך הימנעות מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לבין תפקידיו האחרים או ענייניו האישיים.

חובת האמונים מחייבת גם הימנעות מתחרות עם הארגון בו מכהן נושא המשרה, ואוסרת ניצול הזדמנויות עסקיות של הארגון להשגת טובת הנאה אישית.

חובות ניהול תקין

לצד חובת הזהירות וחובת האמונים, מטילים חוק העמותות וחוק החברות על נושאי המשרה בארגון אחריות אישית על מגוון עבירות הקשורות לניהול התקין של הארגון.

חובות הניהול התקין כוללות בין היתר החובה להתנהלות סבירה בכל הנוגע לרישום, דיווח, זכויות עיון וכינוס אסיפה כללית על פי דרישת חלק מהחברים.

בנוסף, אחראים נושאי המשרה באופן אישי לפעילות החורגת ממטרות הארגון, למניעת חלוקת רווחים אסורה, להעברת נכסים בלתי תקינה ולכל מקרה של תשלום שכר מעבר למותר.

חובות נושאי משרה

חובות בחוקים אחרים

נוסף לכל החובות שפורטו לעיל, ישנם חובות נוספים המוטלים על נושאי המשרה באופן אישי, וזאת מכח חוקים אחרים דוגמת חוק העונשין והוראות הדין הכללי.

האיסור של נושא משרה לבצע עבירות באמצעות "האישיות המשפטית" הנפרדת של התאגיד או העמותה בו הוא מכהן, תוך "הסתתרות" תחתיה – הוא הידוע מבין כל אלה. אך לצד זאת ישנם חובות נוספים.

על נושאי המשרה לשאת באופן אישי באחריות על רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד ועוד שורה של עבירות.

זאת, בנוסף לאחריות האישית המוטלת עליהם בגין עבירות הקבועות בפקודת מס הכנסה, חוק התכנון והבנייה ואחרים.

ההגנה של ביטוח דירקטורים על נושאי משרה

כאמור, ביטוח דירקטורים לעמותות או לחברות, לפי העניין, מגן על נשואי המשרה בארגון ממקרה תביעה הנובעת מהפרה של אחת מהחובות הללו וכן מקרים נוספים, בכפוף לתנאי הפוליסה ובתנאי כי נושא המשרה לא ביצע עבירה פלילית.

ביטוח נושאי משרה בעמותה או בחברה הינה פוליסת ביטוח ייחודית הנבנית בהתאמה אישית להיקף הארגון, אופיו וסוג פעילותו. פוליסת ביטוח דירקטורים כוללת לא פעם החרגות רבות וניתן גם להוסיף לה הרחבות במידת הצורך. לכן חשוב לרכוש את ביטוח הדירקטורים אך ורק באמצעות מומחה ביטוח אלמנטרי.

המחלקה האלמנטרית של 'הירשוביץ פתרונות' מתמחה בביטוח נושאי משרה ומספקת ללקוחותיה ליווי מקיף הכולל בחינת הסיכונים האפשריים על ידי משפטן העוסק בתחום הביטוח. מה שנותן לכם את הפוליסה המשתלמת ביותר לביטוח נושאי המשרה בארגון.

הגעת עד לכאן? כנראה שזה בול בשבילך!
מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר
*המאמרים באתר 'הירשוביץ פתרונות' לא מפרטים את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים נשואי המאמרים והם מוצגים באופן כללי בלבד, ובהתאם למידע שהתקבל מהגופים המוסדיים נכון למועד פרסום המאמר. אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, מבלי לאמת את נכונות המידע מול נציג מורשה מטעם 'הירשוביץ פתרונות'.

ישר לאימייל

רק מה שמעניין אותך

בלי דואר זבל
לא נעביר את הכתובת שלך לאף אחד